Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:  Algemeen   

1.1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hoogvliets Juristen (KvK-nummer 64707369) en de wederpartij van Hoogvliets juristen, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hoogvliets Juristen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.4.   Indien Hoogvliets Juristen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hoogvliets Juristen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 2: Vergoeding  

2.1. Opdrachtgever is uitsluitend een vergoeding aan Hoogvliets Juristen verschuldigd indien het Hoogvliets Juristen gelukt is om zijn vordering te incasseren. Krijgt Hoogvliets Juristen het geldbedrag van Opdrachtgever niet terug dan is Opdrachtgever géén vergoeding verschuldigd, ongeacht de werkzaamheden die Hoogvliets Juristen heeft verricht.

2.2. De vergoeding bedraagt een percentage van de hoogte van de vordering. Hierbij geldt een vergoeding van € 100,00 + 15% van de hoogte van de vordering van Opdrachtgever.

2.3 In sommige gevallen wordt, in overleg, een lagere vergoeding bepaald. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een restitutie van een vordering als gevolg van een koop die niet aan de overeenkomst voldoet. In het geval een lagere vergoeding overeen wordt gekomen, wordt dit zwart op wit (bijvoorbeeld per mail) vastgelegd.

2.4 Alle kosten (zoals incassokosten) die Hoogvliets Juristen jegens de Debiteur vordert, komen toe aan Hoogvliets Juristen.

2.5 Indien de Debiteur de vastgestelde c.q. toegekende vordering slechts voor een deel voldoet, dan wordt eerst zoveel als mogelijk voorzien in de vergoeding van Hoogvliets Juristen. De resterende geldsom komt toe aan Opdrachtgever. Nadat Hoogvliets Juristen haar vergoeding heeft ontvangen, rust op haar geen verplichting meer om werkzaamheden te verrichten. Dit laat onverlet dat Hoogvliets Juristen zoveel mogelijk de belangen van Opdrachtgever zal proberen te behartigen.

Artikel 3 Omzetbelasting

Het overeengekomen bedrag aan vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 4 Gerechtelijke procedure

4.1. Hoogvliets Juristen is bevoegd om namens Opdrachtgever een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

4.2. Tijdens een gerechtelijke procedure draagt Hoogvliets Juristen alle risico’s.

4.3. Alle kosten die gemoeid zijn met een gerechtelijke procedure komen voor rekening van Hoogvliets Juristen.

4.4. Opdrachtgever heeft recht op kennisneming van alle gerechtelijke stukken.

4.5. Na winst van de rechtszaak komt de proceskostenvergoeding toe aan Hoogvliets Juristen. Ook komen alle andere eventuele vergoedingen, zoals de vergoeding inzake de buitengerechtelijke kosten, toe aan Hoogvliets Juristen.

4.6. Wanneer Hoogvliets Juristen de rechtszaak onverhoopt verliest, is Opdrachtgever
€ 0,- aan kosten verschuldigd jegens Hoogvliets Juristen.

4.7. Wanneer Hoogvliets Juristen na de rechtszaak genoodzaakt is om een deurwaarder in te schakelen, komen de kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van Hoogvliets Juristen.

Artikel 5 Betaling

5.1. Betaling geschiedt door het inhouden van de vergoeding nadat de teruggevorderde bedragen op de IBAN van Hoogvliets Juristen zijn gestort. Hoogvliets Juristen het teruggevorderde bedrag, na aftrek van de vergoeding, vervolgens overmaken naar Opdrachtgever.

5.2. Indien de schuldenaar de vordering onverhoopt rechtstreeks naar de IBAN van Opdrachtgever overmaakt, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen vergoeding naar Hoogvliets Juristen te storten.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging   

6.1. De overeenkomst tussen Hoogvliets Juristen en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Hoogvliets Juristen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Hoogvliets Juristen Hoogvliets Juristen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.

6.3. Hoogvliets Juristen kan geen succesgarantie afgeven, slechts een advies naar inzicht en vakmanschap.

6.4. Hoogvliets Juristen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hoogvliets Juristen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hoogvliets Juristen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hoogvliets Juristen zijn verstrekt, heeft Hoogvliets Juristen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Hoogvliets Juristen ter beschikking heeft gesteld. Hoogvliets Juristen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hoogvliets Juristen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hoogvliets Juristen behoorde te zijn.

6.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Hoogvliets Juristen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Hoogvliets Juristen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Hoogvliets Juristen bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Hoogvliets Juristen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Hoogvliets Juristen gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Hoogvliets Juristen daardoor direct of indirect ontstaan.

6.9. Hoogvliets Juristen werkt op basis van ‘no cure no pay’, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij het gewenste resultaat zal Hoogvliets Juristen een percentage van het teruggevorderde bedrag ontvangen als betaling.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst   

7.1. Hoogvliets Juristen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Hoogvliets Juristen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Hoogvliets Juristen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2. Voorts is Hoogvliets Juristen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hoogvliets Juristen kan worden gevergd.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hoogvliets Juristen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoogvliets Juristen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4. Indien Hoogvliets Juristen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Hoogvliets Juristen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Hoogvliets Juristen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hoogvliets Juristen, zal Hoogvliets Juristen in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hoogvliets Juristen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Hoogvliets Juristen anders aangeeft.

7.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Hoogvliets Juristen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Hoogvliets Juristen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Overmacht   

8.1. Hoogvliets Juristen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hoogvliets Juristen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoogvliets Juristen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hoogvliets Juristen of van derden daaronder begrepen. Hoogvliets Juristen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hoogvliets Juristen zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3. Hoogvliets Juristen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4. Voorzoveel Hoogvliets Juristen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hoogvliets Juristen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid   

9.1. Indien Hoogvliets Juristen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Hoogvliets Juristen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hoogvliets Juristen is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3. Indien Hoogvliets Juristen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hoogvliets Juristen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4. Hoogvliets Juristen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoogvliets Juristen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hoogvliets Juristen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Hoogvliets Juristen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoogvliets Juristen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring   

De Opdrachtgever vrijwaart Hoogvliets Juristen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hoogvliets Juristen toerekenbaar is. Indien Hoogvliets Juristen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Hoogvliets Juristen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hoogvliets Juristen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd.

Artikel 11 Intellectuele eigendom   

Hoogvliets Juristen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hoogvliets Juristen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen   

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoogvliets Juristen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Hoogvliets Juristen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hoogvliets Juristen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

  • Boulevard Heuvelink 106, Arnhem
  • info@hoogvlietsjuristen.nl
  • 085 303 86 87
  • 06 244 86 998 (reactie tot 12.00 uur)

Over ons

Wij zijn het juridische platform waar alles mogelijk is. 

Onze missie

Wij vinden dat íédereen recht heeft op juridische hulp en alles op maat moet zijn. Wij hechten daarom veel waarde aan persoonlijke aandacht.

Ons aanbod

  • Juridische hulp op maat
  • Flexibele tarieven
  • Bereikbaar van 9.00 tot 21.30 uur