Algemene voorwaarden

Artikel 1:  Algemeen   

1.1.     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hoogvliets Juristen (KvK-nummer 64707369) en de wederpartij van Hoogvliets Juristen, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hoogvliets Juristen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.4.   Indien Hoogvliets Juristen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hoogvliets Juristen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2A: Vergoeding  

2.1 Opdrachtgever is aan Hoogvliets Juristen een bedrag van € 150,00 per uur verschuldigd.

2.2 Opdrachtgever en Hoogvliets Juristen kunnen echter ook een vast bedrag overeenkomen.

Artikel 2B: Vergoeding  bij ‘no cure no pay’

2.1. Opdrachtgever is uitsluitend een vergoeding aan Hoogvliets Juristen verschuldigd indien het Hoogvliets Juristen gelukt is om zijn vordering te incasseren. Krijgt Hoogvliets Juristen het geldbedrag van Opdrachtgever niet terug dan is Opdrachtgever géén vergoeding verschuldigd, ongeacht de werkzaamheden die Hoogvliets Juristen heeft verricht.

2.2. De vergoeding bedraagt een percentage van de hoogte van de vordering. Hierbij geldt een vergoeding van € 100,00 + 15% van de hoogte van de vordering van Opdrachtgever.

2.3 In sommige gevallen wordt, in overleg, een lagere vergoeding bepaald. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een restitutie van een vordering als gevolg van een koop die niet aan de overeenkomst voldoet. In het geval een lagere vergoeding overeen wordt gekomen, wordt dit zwart op wit (bijvoorbeeld per mail) vastgelegd.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, komen alle kosten (zoals incassokosten, wettelijke rente en proceskosten) die Hoogvliets Juristen jegens de Debiteur vordert, toe aan Hoogvliets Juristen.

2.5 Indien de Debiteur de vastgestelde c.q. toegekende vordering slechts voor een deel voldoet, dan wordt eerst zoveel als mogelijk voorzien in de vergoeding van Hoogvliets Juristen. De resterende geldsom komt toe aan Opdrachtgever. Nadat Hoogvliets Juristen haar vergoeding heeft ontvangen, rust op haar geen verplichting meer om werkzaamheden te verrichten. Dit laat onverlet dat Hoogvliets Juristen zoveel mogelijk de belangen van Opdrachtgever zal proberen te behartigen.

Artikel 3 Omzetbelasting

Het overeengekomen bedrag aan vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 4 Gerechtelijke procedure bij ‘no cure no pay’

4.1. In geval van een overeenkomst op basis van ‘no cure no pay’ is Hoogvliets Juristen bevoegd om namens Opdrachtgever een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

4.2. Tenzij anders overeengekomen draagt Opdrachtgever de kosten die gemoeid zijn met een gerechtelijke procedure. Deze bestaan uit kosten inzake de betekening van de dagvaarding en het griffierecht. Echter, eventuele bijkomende kosten die onstaan als gevolg van een afgewezen vordering, komen voor rekening van Hoogvliets Juristen.

4.3. Opdrachtgever heeft recht op kennisneming van alle gerechtelijke stukken.

4.4. Na winst van de rechtszaak komt de proceskostenvergoeding toe aan Hoogvliets Juristen. Ook komen alle andere eventuele vergoedingen, zoals de vergoeding inzake de buitengerechtelijke kosten, toe aan Hoogvliets Juristen. Een vergoeding van de kosten inzake de betekening van de dagvaarding en het griffierecht komen toe aan Opdrachtegever, tenzij Hoogvliets Juristen deze kosten voor zijn rekening heeft genomen.

4.5. Wanneer Hoogvliets Juristen de rechtszaak onverhoopt verliest, is Opdrachtgever
€ 0,- aan kosten verschuldigd jegens Hoogvliets Juristen.

4.6. Wanneer Hoogvliets Juristen na de rechtszaak genoodzaakt is om een deurwaarder in te schakelen, komen de kosten die hieraan verbonden zijn, tenzij anders overeengekomen is, voor rekening van Hoogvliets Juristen. Hoogvliets Juristen is echter niet verplicht om zich tot de deurwaarder te wenden.

Artikel 5A Betaling

5.1. Hoogvliets Juristen zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen naar Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5B Betaling bij ‘no cure no pay’

5.3. De betaling geschiedt door het inhouden van de vergoeding nadat de teruggevorderde bedragen op de IBAN van Hoogvliets Juristen zijn gestort. Hoogvliets Juristen het teruggevorderde bedrag, na aftrek van de vergoeding, vervolgens overmaken naar Opdrachtgever.

5.4. Indien de schuldenaar de vordering onverhoopt rechtstreeks naar de IBAN van Opdrachtgever overmaakt, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen vergoeding naar Hoogvliets Juristen te storten.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

6.1. De overeenkomst tussen Hoogvliets Juristen en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Hoogvliets Juristen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Hoogvliets Juristen Hoogvliets Juristen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen.

6.3. Hoogvliets Juristen zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hoogvliets Juristen kan qua inhoud geen succesgarantie afgeven.

6.4. Hoogvliets Juristen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hoogvliets Juristen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hoogvliets Juristen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hoogvliets Juristen zijn verstrekt, heeft Hoogvliets Juristen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Hoogvliets Juristen ter beschikking heeft gesteld. Hoogvliets Juristen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hoogvliets Juristen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hoogvliets Juristen behoorde te zijn.

6.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Hoogvliets Juristen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Hoogvliets Juristen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Hoogvliets Juristen bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Hoogvliets Juristen op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Hoogvliets Juristen gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Hoogvliets Juristen daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst   

7.1. Hoogvliets Juristen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Hoogvliets Juristen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
  • de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Hoogvliets Juristen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hoogvliets Juristen kan worden gevergd.

7.3. Na een ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis. Na de ontbinding blijft de vordering tot betaling van de vergoeding aan Hoogvliets Juristen bestaan.

7.4. Indien zich een situatie zoals bedoeld in artikel 7.1 voordoet dan is Hoogvliets Juristen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, in geval van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hoogvliets Juristen, zal Hoogvliets Juristen in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hoogvliets Juristen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Hoogvliets Juristen anders aangeeft.

7.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Hoogvliets Juristen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Hoogvliets Juristen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Schadevergoeding en loon

8.1. Hoogvliets Juristen heeft, naast de situaties die vallen onder artikel 6:74 BW, recht op een schadevergoeding indien een vergoeding zoals bedoeld in artikel 2.2 van 2A of artikel 2B van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt of ontbindt.

8.2. De hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan de overeengekomen vergoeding plus de door Hoogvliets Juristen gemaakte en/of te maken kosten. In geval van artikel 2B wordt de vergoeding die Opdrachtgever bij succes verschuldigd zou zijn, beschouwt als een vastgestelde vergoeding zoals bedoeld in artikel 2.2 van 2A van deze algemene voorwaarden.

8.3. Indien Hoogvliets Juristen een korting op de vergoeding heeft gegeven dan is deze schadevergoeding gelijk aan de overeengekomen vergoeding zonder korting. Een korting wordt immers veelal (maar niet uitsluitend) gegeven aan een nieuwe klant teneinde deze klant te binden.

8.4. De overeengekomen vergoeding is bij de schadevergoeding inbegrepen.

8.5. Opdrachtgever is voormelde schadevergoeding aan Hoogvliets Juristen verschuldigd ongeacht het aantal werkzaamheden dat Hoogvliets Juristen reeds heeft verricht.

8.6 Indien Hoogvliets Juristen in plaats van een schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden aanspraak maakt op loon, dan geldt daarbij dezelfde hetzelfde als hetgeen in artikel 8.1 tot en met 8.4 is bepaald, waarbij “vergoeding” gelezen moet worden als “loon”. Van artikel 7:411 BW wordt dus afgeweken.

Artikel 9 Overmacht   

9.1. Hoogvliets Juristen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hoogvliets Juristen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoogvliets Juristen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hoogvliets Juristen of van derden daaronder begrepen. Hoogvliets Juristen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hoogvliets Juristen zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3. Hoogvliets Juristen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4. Voorzoveel Hoogvliets Juristen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hoogvliets Juristen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid   

10.1. Indien Hoogvliets Juristen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Hoogvliets Juristen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hoogvliets Juristen is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Indien Hoogvliets Juristen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hoogvliets Juristen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4. Hoogvliets Juristen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoogvliets Juristen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hoogvliets Juristen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Hoogvliets Juristen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoogvliets Juristen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring   

De Opdrachtgever vrijwaart Hoogvliets Juristen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hoogvliets Juristen toerekenbaar is. Indien Hoogvliets Juristen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Hoogvliets Juristen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hoogvliets Juristen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd.

Artikel 12 Intellectuele eigendom   

Hoogvliets Juristen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hoogvliets Juristen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen   

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoogvliets Juristen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2. De rechter in de vestigingsplaats van Hoogvliets Juristen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hoogvliets Juristen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Juridisch abonnement

14. 1 Indien Opdrachtgever aan Hoogvliets Juristen de opdracht geeft om een juridisch abonnement (hierna: het Abonnement) af te sluiten, dan gelden de bepalingen in dit artikel.

14.2 Het Abonnement vangt aan op de datum waarop Opdrachtgever Schriftelijk (digitaal) akkoord gaat met het door Hoogvliets Juristen gedane aanbod betreffende het Abonnement.

14.3 De overeenkomst is van onbepaalde duur met dien verstande dat zij de eerste 12 kalendermaanden niet opzegbaar is.

14.4 Na het verstrijken van de termijn van 12 maanden is het Abonnement maandelijks, op ieder moment, opzegbaar.

14.5 De betalingen geschieden maandelijks via de automatische incasso. De afschrijvingen inzake een kalendermaand vinden plaats in de eerste week van de maand die volgt op de desbetreffende kalendermaand.

14.6 Opdrachtgever heeft geen recht op juridische brieven en adviezen met betrekking tot de volgende rechtsgebieden: staats- en bestuursrecht, internationaal privaatrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, arbeidsrecht, strafrecht en insolventierecht.

14.7 De artikelen 1 tot en met 13 van deze algemene voorwaarden gelden onverkort. In geval van strijdigheid prevaleert artikel 14 van deze algemene voorwaarden.