Privacy verklaring

Hoogvliets Juristen (identificatienummer NL002200209B63), gevestigd aan de Boulevard Heuvelink 106-3 6828 KT Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Landing page

Boulevard Heuvelink 106-3 te Arnhem 

+31853038687

Y. Hoogvliets is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoogvliets Juristen. Hij is te bereiken via info@hoogvlietsjuristen.nl.

De persoonsgegevens die verwerkt worden

Indien u een natuurlijk persoon bent dan kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hoogvliets Juristen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij kan verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

De website en/of dienst van Hoogvliets Juristen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Echter, dit kan anders zijn indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Hoogvliets Juristen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Hoogvliets Juristen zonder de benodigde toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@hoogvlietsjuristen.nl, zodat de in het geding zijnde informatie verwijderd wordt.

Doel en grondslag

Hoogvliets Juristen kan uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken:

 1. Het aanbieden van diensten en/of informatie.
 2. Het afhandelen van uw betaling.
 3. Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Hoogvliets Juristen uit te kunnen voeren.
 4. Het kunnen informeren over wijzigingen van de diensten die Hoogvliets Juristen aanbiedt.
 5. De behandeling van uw vragen en/of klachten.
 6. Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Grondslagen

Ten aanzien van punt 1 t/m 5 is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Ten aanzien van punt 6 geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hoogvliets Juristen bewaart de gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de in dit privacy beleid bedoelde doelen te realiseren, dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. 

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat Hoogvliets Juristen deze in ieder geval bewaart voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoogvliets Juristen hanteert een standaard bewaartermijn van vier jaar. Dat wil zeggen dat Hoogvliets Juristen uw persoonsgegevens vier jaar na het einde van de overeenkomst zal verwijderen, tenzij Hoogvliets Juristen op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren, uw gegevens bewaart indien dit echt nodig is voor het uitvoeren van haar activiteiten of er sprake is van een lopende juridische procedure. Wanneer een andere

bewaartermijn geldt, brengt Hoogvliets Juristen u daarvan op de hoogte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoogvliets Juristen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Hoogvliets Juristen sluit Hoogvliets Juristen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoogvliets Juristen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Hoogvliets Juristen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoogvliets Juristen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Hoogvliets Juristen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Hoogvliets Juristen heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogvliets Juristen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Hoogvliets Juristen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoogvlietsjuristen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Hoogvliets Juristen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoogvliets Juristen reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Hoogvliets Juristen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Hoogvliets Juristen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de klantenservice van Hoogvliets Juristen (via info@hoogvlietsjuristen.nl). Hoogvliets Juristen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Hoogvliets Juristen verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Hoogvliets Juristen maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te herstellen bij technische incidenten en uitval. 
Specialiteit

Contractenrecht | Overeenkomst van opdracht | Huurrecht | Privacyrecht | Procesrecht